Projekty

okładka książki Przemytnicy życia
okładka książki Przemytnicy życia

Przygotowanie, wydanie, kolportaż i promocja wspomnień Bernarda Konrada Świerczyńskiego pod roboczym tytułem „Przemytnicy życia”.

Michał Römer
Michał Römer

Organizacja konferencji "Ład Europy Wschodniej: Polska i Litwa w monumentalnych dziennikach Michała Römera" służącej ukazaniu historii wielowiekowej koegzystencji polsko-litewskiej. Punktem wyjścia do debaty nad wzajemnymi stosunkami na płaszczyźnie kulturowej i historycznej była jedna z najbardziej wnikliwych analiz sytuacji na Kresach północno-wschodnich w I połowie XX wieku – dzienniki Michała Römera. Był on wybitną postacią kultury i historii Polski i Litwy, orędownikiem ich współistnienia w duchu dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Zadanie polegało na wzmocnieniu infrastruktury Ośrodka KARTA w trzech kluczowych kierunkach.

fragment zbiorów Archiwum Solidarności

Zadanie zakłada opracowanie, przygotowanie oraz konserwację zachowawczą zasobów archiwalnych dw och organizacji - Stowarzyszenia "Archiwum Solidarności oraz Komitetu Helsińskiego, przechowywanych w siedzibie Fundacji Ośrodka KARTA. Pierwsza z nich jest unikalną dokumentacją NSZZ "Solidarność" - zawiera dokumenty, kolekcje osobiste, relacje dokumentujące historię Solidarności i innych organizacji opozycyjnych.

okładka Dzienników Roemera
okładka Dzienników Roemera

Zadanie jest kontynuacją projektu wydania w formie tradycyjnej i ebooka dzienników Michała Römera - wybitnego humanisty, prawnika i niezwykłego swiadka wspólnej historii Polski i Litwy. W ramach ostatniego etapu prac finansowanego przez Fundację PZU wydany został III tom dzienników oraz zorganizowana promocja dotychczas wydanych tomów. Promocja dzienników Michała Römera ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia rozwoju i obecnego stanu stosunków polsko-litewskich.

zaproszenie na spotkanie
plakat zapraszający na spotkanie

Zadanie ma na celu promocję czytelnictwa poprzez rozbudzanie zainteresowania zapisanymi relacjami osobistymi dotykającymi historii danego miejsca, wykorzystanymi w publikacjach książkowych dystrybuowanych na terenie całego kraju.

Artur Jóźwik z uczestniczkami Kongresu
1 Lutego 2017 do 31 Grudnia 2017

Projekt miał na celu podniesienie wiedzy i umiejętności członków organizacji pozarządowych w zakresie zabezpieczania ich zbiorów archiwalnych i wzmocnienie ich aktywności w tej dziedzinie oraz wzrost świadomości na temat problemu zabezpieczania swoich zbiorów u około 1000 organizacji w ciągu 11 miesięcy trwania projektu. Celem było również zbudowanie trwałych narzędzi i metod do pracy NGO nad własnym zasobem archiwalnym. 

W ramach projektu zrealizowano zadania:

okładka książki Miasto utracone
okładka książki Miasto utracone

Przetłumaczenie z języka niemieckiego na polski, przygotowanie, wydanie, kolportaż i promocja książki Michaela Wiecka „Zeugnis vom Untergang Königsbergs” („Miasto utracone. Młodość w Königsbergu w czasach Hitlera i Stalina") w serii „Świadectwa. Niemcy XX wiek”. Są to wspomnienia syna niemieckiej Żydówki, prześladowanego przez nazistów w III Rzeszy.