Projekty

Projekt zakłada integrację informacji o zbiorach archiwalnych Ośrodka KARTA poprzez udostępnienie na portalu Otwarty System Archiwizacji (OSA: osa.archiwa.org) opisów inwentarzowych ponad 10 000 kolekcji: dokumentowych, fotograficznych i dźwiękowych.

1 Maja 2018 do 31 Grudnia 2019

Ośrodek KARTA otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "Pamięć trzeciego sektora" w latach 2018-2019. Projekt był kontynuacją działań Ośrodka, realizowanych od 2012 roku, mających na celu wspieranie oddolnego ruchu dokumentowania historii. 

Zrealizowane działania:

Przygotowanie i opublikowanie (tradycyjnie i w formie ebooka) w serii "XX wiek. Świadectwa” książki Michała Sokolnickiego „Emisariusz Niepodległej. Wspomnienia z lat 1896-1919”. Książka ta będzie przedstawiała polską drogę do niepodległości środowiska związanego z Józefem Piłsudskim w latach 1899–1919. Na książkę złożą się materiały pochodzące ze spuścizny przyjaciela i sekretarza Józefa Piłsudskiego, Michała Sokolnickiego (wspomnienia i fragmenty dziennika) – wcześniej niepublikowane, bądź publikowane na emigracji oraz przed 1939 rokiem – a więc niedostępne na rynku księgarskim.

Wydanie w tłumaczeniu polskim rozdziału poematu Aleksandra Sołżenicyna „Dorożenka” zatytułowanego „Pruskie noce”. To polski debiut noblisty, Aleksandra Sołżenicyna, jako poety. Poemat „Dorożenka” jest obszernym lirycznym utworem autobiograficznym, wybrany fragment „Pruskie noce” opowiada o przejściu Armii Czerwonej przez tereny Prus Wschodnich (dziś tereny polskie) w 1945 roku. Poetycki obraz tych dramatycznych wydarzeń, zapisany z punktu widzenia żołnierza rosyjskiego, to dla polskiego czytelnika zupełnie nowe doświadczenie.

Przetłumaczenie z języka angielskiego na polski, przygotowanie, publikacja, kolportaż i promocja wspomnieniowej książki Virgilii Sapiehy „Amerykańska księżna. Z Nowego Jorku do Siedlisk” w wersji drukowanej oraz jako e-book. Książka jest obrazem przedwojennej Polski w oczach Amerykanki, która poprzez małżeństwo z Pawłem Sapiehą weszła do jednego z najbardziej znanych polskich rodów arystokratycznych i zapisała swoje obserwacje dotyczące polskiego społeczeństwa. Uważnie, momentami krytycznie przyglądała się życiu polskiej arystokracji i funkcjonowaniu dużych majątków ziemskich.

Przygotowanie, wydanie, kolportaż i promocja wspomnień Bernarda Konrada Świerczyńskiego pod roboczym tytułem „Przemytnicy życia”.

Organizacja konferencji "Ład Europy Wschodniej: Polska i Litwa w monumentalnych dziennikach Michała Römera" służącej ukazaniu historii wielowiekowej koegzystencji polsko-litewskiej. Punktem wyjścia do debaty nad wzajemnymi stosunkami na płaszczyźnie kulturowej i historycznej była jedna z najbardziej wnikliwych analiz sytuacji na Kresach północno-wschodnich w I połowie XX wieku – dzienniki Michała Römera. Był on wybitną postacią kultury i historii Polski i Litwy, orędownikiem ich współistnienia w duchu dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Zadanie polegało na wzmocnieniu infrastruktury Ośrodka KARTA w trzech kluczowych kierunkach.