Nasze portale

FotoKarta

Strona internetowa FotoKarta to narzędzie do prezentacji stale powiększającego się zasobu fotograficznego Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA. Umożliwia użytkownikom szybkie dotarcie do interesujących ich fotografii. Prezentujemy tu najnowsze nabytki archiwum, ciekawe kolekcje osobiste i tematyczne. Na stronie publikujemy inwentarze opracowanych zbiorów, oraz prezentacje filmowe o fotografiach. W zakładce aktualności można znaleźć informacje o bieżących działaniach zespołu.
FotoKarta

Polska1926. Portret zbiorowy II RP

Portal, na którym udostępniono 30 tysięcy zdigitalizowanych stron z podpisami sygnatariuszy "Deklaracji wdzięczności i podziwu dla Stanów Zjednoczonych" (za pomoc humanitarną, jakiej udzieliły Polsce po I wojnie światowej). W efekcie kilkumiesięcznej akcji, wiosną 1926 roku zebrano ok. 5,5 mln podpisów obywateli II RP wszystkich narodowości: od członków najwyższych władz państwowych, przez duchowieństwo wszystkich wyznań, władze samorządowe, wojskowe, kadry i studentów wyższych uczelni, instytucji kultury aż po uczniów szkół średnich i powszechnych. Strony (ozdabiane przez najwybitniejszych grafików epoki, ale i przez uczniów) z podpisami zebrane w 111 tomach zostały przekazane prezydentowi w 150. rocznice niepodległości USA, znajdują sie obecnie w Bibliotece Kongresu. KARTA realizuje wokół portalu wiele projektów, uruchomiony jest także proces spisywania nazwisk - obecnie wprowadzonych do bazy portalu jest 930 tysiecy nazwisk. Planujemy odczytanie wszystkich nazwisk do roku 2026 i wprowadzenie dokumentu na listę dziedzictwa UNESCO "Pamięć Świata"
Polska1926

Uczyć się z historii - doświadczenie totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka. Intencjonalnie - głównie przeznaczona dla szkół (nauczycieli i uczniów do samodzielnej pracy). Na portal zostały przeniesione także treści związane z organizacją 21 konkursów dla uczniów z portalu Historia Bliska.
Uczyć się z historii

Praca przymusowa 1939-1945. Wojna i pamięć

Portal towarzyszy międzynarodowemu projektowi, którego celem jest zachowanie i opracowanie dźwiękowych, filmowych i materiałów uzupełniających oraz udostępnianie relacji dotyczacyh pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945. Portal rozgałezia się na dwie ścieżki - jedna prowadzi do archiwum 600 relakcji robotników przymusowych z różnych krajów - zgromadzonego i prowadzonego przez Fundację "Pamięć-Opowiedzialnośc-Przyszłość" (RVZ) z Berlina. Druga - do platformy edukacyjnej, prowadzonej przez KARTĘ edukacja.wojnaipamiec.pl. Udostępniamy tu 7 opracowanych i skróconych wywiadów ze świadkami historii, którzy opowiadają o swoich osobistych przeżyciach w okresie nazizmu, szczególnie o pracy przymusowej na rzecz Trzeciej Rzeszy. Wywiadom towarzyszą zadania, które można wypełnić po zapoznaniu się z nagraniami, mapami i innymi materiałami towarzyszącymi. Można też przygotować własne zadanie, warsztat, lekcję (w oparciu o wywiady).
Portal "Wojna i pamięć", Platforma edukacyjna

WITRYNA Domu Wschodniego

Portal służacy realizacji misji Domu Wschodniego. Dom Wschodni to konkretne miejsce w Polsce, a nade wszystko – idea, niezbędna do zrealizowania w bliskich latach: skutecznego dialogu historycznego narodów Europy Wschodniej, które rozdzieliła krwawa historia XX wieku. Celem jest stworzenie przestrzeni udomowionej Polaków, Ukraińców, Rosjan, Żydów, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Gruzinów, Ormian…, w której będzie mogła zaistnieć ich osobna pamięć, zarazem konfrontowana pokojowo w obszarach niezamkniętego konfliktu. Na portalu umieszczona jest Oś czasu dialogu - gdzie odnotowane są (i źródłowo udokumentowane) działania KARTY wobec Sąsiadów i inne ważne dla dialogu/ów wydarzenia.
WITRYNA Domu Wschodniego

Szlaki tułaczy

"Szlaki tułaczy" to historia polskich obywateli zesłanych w głąb Związku Radzieckiego oraz ich późniejszej tułaczki po świecie, opowiedziana za pomocą źródeł archiwalnych: wspomnień, dzienników, dźwiękowych relacji biograficznych, fotografii oraz materiałów ikonograficznych. Merytorycznym uzupełnieniem dla narracji prowadzonej przez świadków historii są krótkie teksty historyczne oraz dane statystyczne. Interaktywna mapa pozwala poznać szlaki polskich zesłańców oraz dowiedzieć się więcej o miejscach, w których przebywali. Większość źródeł archiwalnych wykorzystanych na stronie pochodzi ze zbiorów Ośrodka KARTA.
Szlaki tułaczy

Polacy na Wschodzie. Historia mówiona

Strona prezentuje efekty projektu dokumentacyjnego historii mówionej realizowanego w latach 2006–12 przez Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią. W trakcie 35 wyjazdów dokumentacyjnych do 7 państw (Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Rumunia, Rosja, Kazachstan) udało się nam nagrać historie ponad 1000 osób, zeskanować nieco ponad 4000 zdjęć i dokumentów z archiwów rodzinnych. Na stronie znaleźć można biogramy rozmówców i zwięzłe streszczenia większości relacji, posłuchać wybranych fragmentów dźwiękowych, obejrzeć większość zebranych archiwalnych zdjęć.
Polacy na Wschodzie

Krzyż–Kreuz w XX wieku. Polska i niemiecka pamięć pewnego miasta

Strona przedstawia efekty projektu dokumentacyjnego historii mówionej realizowanego w latach 2007–09 w Krzyżu Wielkopolskim. Łącznie udało się wtedy nagrać 60 relacji biograficznych (z czego 12 z byłymi niemieckimi mieszkańcami, do 1945 roku, Kreuz). Można na niej znaleźć biogramy nagranych osób, przeczytać oraz wysłuchać fragmenty relacji, obejrzeć archiwalne zdjęcia. Projekt dobrze ilustruje wagę tego typu działań na rzecz pamięci, możliwość dalszej prezentacji ich efektów oraz ich potencjał w aktywizowaniu lokalnej społeczności. Towarzyszyło mu wydanie pierwszego z serii zeszytów „Z Archiwum Historii Mówionej”, zatytułowanego: Od Kreuz do Krzyża. Losy niemieckich i polskich mieszkańców miasta w XX wieku (Dom Spotkań z Historią i Ośrodek KARTA, Warszawa 2009).
Kreuz-Krzyż

Kierunek Argentyna

Strona prezentuje efekty projektu dokumentacyjnego historii mówionej realizowanego wspólnie z pracownikami Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires w latach 2012–15 oraz 2019 roku. W trakcie wyjazdów do prowincji Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Misiones, Santa Fe udało się nagrać historie 103 osób. Na stronie można się zapoznać z 180 kolekcjami zawierającymi 5200 archiwalnych zdjęć z albumów rodzinnych naszych rozmówców oraz archiwów wybranych instytucji działających na rzecz Polaków w Argentynie (w tym Biblioteki Polskiej im. Domeyki), a także wysłuchać fragmenty relacji.
Kierunek Argentyna

100 lat organizacji społecznych w Polsce

„100 lat organizacji społecznych w Polsce” to prezentacja internetowa mająca na celu popularyzację wiedzy i uświadomienie społeczeństwa polskiego o roli, jaką odgrywały organizacje społeczne w kształtowaniu polskiej państwowości – od czasu zaborów, gdy wbrew zakazowi władz zaborczych zaczęły powstawać pierwsze towarzystwa, po okres III Rzeczypospolitej, gdy uzyskały status organizacji pożytku publicznego. Poprzez materiał źródłowy – głosy członków organizacji, fotografie ilustrujące ich działalność – pokazana została nie tylko rola, jaką po odzyskaniu przez kraj niepodległości organizacje odegrały w odbudowie II Rzeczypospolitej, ale też działania podejmowane w konspiracji pod okupacją niemiecką i sowiecką. W okresie Peerelu większość z tych, które miały przyzwolenie władz komunistycznych na działalność, funkcjonowała pod dyktando partii, a do rozwoju III sektora w III Rzeczypospolitej przyczyniły się ruchy wolnościowe z lat 70. i 80.
100 lat organizacji społecznych w Polsce

XX wiek

Portal źródeł - próba umieszczenia na osi czasu żródeł (dokumentowych, ikonograficznych, filmowych, dźwiękowych) - ilustrujących wydarzenia całego XX wieku - dzień po dniu.

Do czasu przebudowy - portal działa w ograniczonym zakresie i nie jest aktualizowany.

XX wiek

Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości

Strona poświęcona ludziom Zachodu, którzy wnieśli wkład w powstanie II Rzeczpospolitej. Przedstawia 19 postaci – dyplomatów, polityków, dziennikarzy, naukowców, biznesmenów i wojskowych – którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, a następnie wspierali jej polityczny i ekonomiczny rozwój. Na stronie znajdują się biogramy i teksty źródłowe, zdjęcia i filmy archiwalne, a także kontekst historyczny.
Lobbyści

Inwentarze kolekcji archiwalnych opracowanych w 2023 roku:

Kolekcja Tomasza Wesołowskiego OK_1624 (link do inwentarza)
Kolekcja Krystyny Westfal FOK_119 (link do inwentarza)
Kolekcja Zofii i Andrzeja Żółtowskich FOK_121 (link do inwentarza)
Kolekcja Zdzisława Kwileckiego FOK_473 (link do inwentarza)
Kolekcja Piotra Odrzywołka FOK_535 (link do inwentarza)