Archiwum

Od ponad trzydziestu lat gromadzimy archiwalia dotyczące XX wieku. Swoje archiwalia składają u nas osoby publiczne i zwyczajni świadkowie niezwykłych czasów. Ich dzienniki, dokumenty, wspomnienia, fotografie oraz nagrania tworzą największe w Polsce archiwum społeczne. To obecnie 1500 metrów bieżących dokumentów, dzienników, wspomnień, 6000 nagrań oraz 500 000 fotografii. Zapewniamy wieczyste zabezpieczenie i przechowanie zbiorów.

Nasze Archiwum pomaga dostrzec aspekty historii XX wieku nieobecne w innych archiwach. Są zapisem nie tylko historii, ale też tożsamości i pamięci.

W naszych zbiorach znajdują się prawdziwe unikaty:

 • wpisana na listę UNESCO „Pamięć Świata" kolekcja „Solidarność - narodziny ruchu", która zawiera dokumenty pokazujące działalność NSZZ „Solidarność”;
 • jeden z największych zbiorów wydawnictw podziemnych, które wychodziły poza zasięgiem cenzury w latach 1976-1990;
 • spuścizny wybitnych postaci m.in. Stefana Kisielewskiego, Stanisława Cat-Mackiewicza czy Jacka Kuronia.
 • dziesiątki tysięcy osobistych relacji m.in. o obu wojnach światowych, przedwojennym świecie Kresów, codzienności okresu PRL-u czy doświadczeniu emigracji.

Zbiory fotograficzne to ponad dwa tysiące kolekcji:

 • zdjęcia wykonane przez profesjonalnych fotografów (m.in. Ireny Jarosińskiej, Romualda Broniarka, Jarosława Tarania)  i fotoamatorów;
 • największa w Polsce kolekcja fotografii dotyczących represji w czasie II wojny światowej;
 • zdjęcia związane z działalnością opozycji antykomunistycznej w PRL;
 • fotografie instytucji polskich działających poza granicami kraju (np. Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen Sikorskiego, Studium Polski Podziemnej i Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires);
 • zdjęcia zeskanowane w czasie wyjazdów dokumentacyjnych - na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Wielkiej Brytanii i w Argentynie.

W Ośrodku KARTA znajduje się największy w Polsce zbiór relacji biograficznych obejmujących niemal cały XX wiek. Archiwum Historii Mówionej (prowadzone wspólnie przez Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią) to nagrania zarejestrowane w czasie 75 tematycznych projektów dokumentacyjnych. Obejmują różne zagadnienia historyczne, dzieje małych ojczyzn, doświadczenia grup zawodowych i społecznych. Pierwsze nagrania pochodzą z 1987 roku, kiedy to środowisko KARTY rozpoczęło akcję nagrywania wspomnień mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich, obywateli polskich represjonowanych przez sowieckie władze.

Prowadzimy również bibliotekę naukową, w której znajduje się specjalistyczny i unikatowy księgozbiór, który dotyczy oporu społecznego w Polsce w okresie 1956-1990. Obejmuje m.in. druki zwarte i czasopisma II obiegu wydawniczego oraz inne formy podziemnej działalności wydawniczej w PRL. To ponad 5 000 książek i broszur, ok. 4 000 tytułów czasopism (35 000 numerów), ponad 300 plakatów, 1 000 okolicznościowych kart pocztowych i 2 100 znaczków poczty podziemnej. W zbiorach biblioteki znajdują się również księgozbiory osób, które przekazały Fundacji swoje spuścizny, m.in. księgozbiór Zdzisława Najdera - kierownika polskiej sekcji Radia Wolna Europa, polityka i światowej sławy znawcy twórczości Josepha Conrada. Cenną częścią księgozbioru biblioteki są również niskonakładowe książki dotyczące historii lokalnej.

Jak skorzystać z naszych zbiorów?

Nasze zbiory są dostępne dla Państwa on-line:

Otwarty System Archiwizacji - informacja o wszystkich kolekcjach Ośrodka KARTA

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA - 250 tysięcy stron dokumentów

Fotokarta - strona internetowa, na której prezentujemy ponad 100 tysięcy zdjęć ze zbiorów archiwum

Relacje historii mówionej - opisy i fragmenty relacji

Archiwum Wschodnie - relacje, wspomnienia i dokumenty z lat 1901 - 1956

Archiwum Opozycji - wspomnienia, wydawnictwa drugiego obiegu, kolekcje osobiste, tematyczne i środowiskowe z lat 1956 - 1990

Zapraszamy również do korzystania z naszych zbiorów w czytelni przy ul. Narbutta 29 od poniedziałku do środy w godz. 9.30–16.30. W sierpniu nasze archiwum jest nieczynne.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22) 848 07 12 i mailowego:

Inwentarze kolekcji archiwalnych opracowanych w 2023 roku:

Kolekcja Tomasza Wesołowskiego 

Kolekcja Krystyny Westfal 

Kolekcja Zofii i Andrzeja Żółtowskich 

Kolekcja Zdzisława Kwileckiego 

Kolekcja Piotra Odrzywołka 

Projekt: Ocalić od zapomnienia - unikatowe kolekcje fotografii ze zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA został dofinansowany ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu “Wspieranie działań archiwalnych 2023”

Inwentarz kolekcji archiwalnej opracowanej w 2022 roku:

Kolekcja Dariusza Baliszewskiego

Projekt: Opracowanie, udostępnienie oraz zabezpieczenie kolekcji Dariusza Baliszewskiego został dofinansowany ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu: "Wspieranie działań archiwalnych 2022".

Inwentarz kolekcji archiwalnej opracowanej w 2021 roku:

Kolekcja Polskiej Akcji Humanitarnej

Projekt: Opracowanie, udostępnienie oraz zabezpieczenie kolekcji Polskiej Akcji Humanitarnej został dofinansowany ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu: "Wspieranie działań archiwalnych 2021".

Katalog zbiorów Biblioteki Naukowej Fundacji Ośrodka KARTA opracowanych w 2020 roku:

 1. Katalog niezależnych czasopism i druków zwartych wydawanych w państwach Układu warszawskiego i czasopism białoruskich wydawanych po 1991 roku
 2. Catalog of independent journals and monographs published in the Warsaw Pact countries and Belarusian journals published after 1991

Opracowanie czasopism niezależnych wydawanych w państwach Układu Warszawskiego - zadanie finansowane w ramach umowy 828/P-DUN/219 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Inwentarze kolekcji archiwalnych opracowanych w 2020 roku:

 1. Kolekcja pamiętników i wspomnień rodzinnych Teresy z Janotów Bzowskich Konarskiej
 2. Kolekcja dzienników Felicji Szuster-Blicharskiej
 3. Kolekcja dzienników Mieczysława Ptaśnika

Projekt: Opracowanie trzech kolekcji archiwalnych: Kolekcji dzienników Mieczysława Ptaśnika, Kolekcji dzienników Felicji Szuster-Blicharskiej oraz Kolekcji pamiętników i wspomnień rodzinnych Teresy z Janotów Bzowskich Konarskiej został dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu: "Wspieranie działań archiwalnych 2020".

logo NDAP

Inwentarze kolekcji archiwalnych opracowanych w 2019 roku:

 1. Solidarność - Narodziny Ruchu (sygn. A)
 2. Pomoc Zachodu (sygn. FOK_0142)
 3. Kolekcja Józefa Szczepańskiego (sygn. OK_1892)
 
Kolekcje zostały opracowane w ramach zadań publicznych pn.: „Solidarność – narodziny ruchu” – opracowanie unikatowych dokumentów dopełniających wspólną kolekcję Fundacji Ośrodka KARTA i Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności” i „Pomoc Zachodu” – opracowanie unikatowych dokumentów, fotografii i nagrań z zasobu Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA, współfinansowanych ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.  
 
 

Inwentarze kolekcji archiwalnych opracowanych w 2018 roku:

1. Kolekcja prof. Jerzego Jedlickiego

Projekt: "Opracowanie, udostępnienie oraz zabezpieczenie spuścizny prof. Jerzego Jedlickiego" został dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu: "Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II".

2. Kolekcja Stanisława Cata-Mackiewicza
3. Kolekcje fotograficzne

Projekt: "Opracowanie spuścizny Stanisława Cata-Mackiewicza oraz unikatowych kolekcji fotograficznych z zasobu Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA" został dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu: "Wspieranie działań archiwalnych 2018".

logo NDAP

 1. Kolekcja Zbigniewa Lubienieckiego
 2. Kolekcja Michała Römera
 3. Kolekcja Wiktora Woroszylskiego
 4. Kolekcja Hanny Świdy-Ziemby

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014-2018.

Logo NPRH