Projekty

okładka książki Przemytnicy życia

Przygotowanie, wydanie, kolportaż i promocja wspomnień Bernarda Konrada Świerczyńskiego pod roboczym tytułem „Przemytnicy życia”.

okładka książki Przemytnicy życia
Michał Römer

Organizacja konferencji "Ład Europy Wschodniej: Polska i Litwa w monumentalnych dziennikach Michała Römera" służącej ukazaniu historii wielowiekowej koegzystencji polsko-litewskiej. Punktem wyjścia do debaty nad wzajemnymi stosunkami na płaszczyźnie kulturowej i historycznej była jedna z najbardziej wnikliwych analiz sytuacji na Kresach północno-wschodnich w I połowie XX wieku – dzienniki Michała Römera. Był on wybitną postacią kultury i historii Polski i Litwy, orędownikiem ich współistnienia w duchu dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Michał Römer

Zadanie polegało na wzmocnieniu infrastruktury Ośrodka KARTA w trzech kluczowych kierunkach.

fragment zbiorów Archiwum Solidarności

Zadanie zakłada opracowanie, przygotowanie oraz konserwację zachowawczą zasobów archiwalnych dw och organizacji - Stowarzyszenia "Archiwum Solidarności oraz Komitetu Helsińskiego, przechowywanych w siedzibie Fundacji Ośrodka KARTA. Pierwsza z nich jest unikalną dokumentacją NSZZ "Solidarność" - zawiera dokumenty, kolekcje osobiste, relacje dokumentujące historię Solidarności i innych organizacji opozycyjnych.

okładka Dzienników Roemera

Zadanie jest kontynuacją projektu wydania w formie tradycyjnej i ebooka dzienników Michała Römera - wybitnego humanisty, prawnika i niezwykłego swiadka wspólnej historii Polski i Litwy. W ramach ostatniego etapu prac finansowanego przez Fundację PZU wydany został III tom dzienników oraz zorganizowana promocja dotychczas wydanych tomów. Promocja dzienników Michała Römera ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia rozwoju i obecnego stanu stosunków polsko-litewskich.

okładka Dzienników Roemera
plakat zapraszający na spotkanie

Zadanie ma na celu promocję czytelnictwa poprzez rozbudzanie zainteresowania zapisanymi relacjami osobistymi dotykającymi historii danego miejsca, wykorzystanymi w publikacjach książkowych dystrybuowanych na terenie całego kraju.

zaproszenie na spotkanie
okładka książki Łacińska wyspa

Zadanie obejmuje wybór z rumuńskiej literatury faktu XX stulecia, tłumaczenie z języka rumuńskiego, przygotowanie do druku, druk, promocję i kolportaż książki „Łacińska wyspa. Antologia rumuńskiej literatury faktu”.

okładka książki Łacińska wyspa
Artur Jóźwik z uczestniczkami Kongresu
1 Lutego 2017 do 31 Grudnia 2017

Projekt miał na celu podniesienie wiedzy i umiejętności członków organizacji pozarządowych w zakresie zabezpieczania ich zbiorów archiwalnych i wzmocnienie ich aktywności w tej dziedzinie oraz wzrost świadomości na temat problemu zabezpieczania swoich zbiorów u około 1000 organizacji w ciągu 11 miesięcy trwania projektu. Celem było również zbudowanie trwałych narzędzi i metod do pracy NGO nad własnym zasobem archiwalnym. 

W ramach projektu zrealizowano zadania: