O nas

Fundacja Ośrodka KARTA

Misja

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową. Odkrywamy, chronimy i upowszechniamy historię widzianą z perspektywy jednostki. Robimy to w taki sposób, że przeszłość staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę obywatelską, wspiera pojednanie. Tak naprawiamy przyszłość.

Jak działamy?

Prowadzimy działalność archiwalną

Prowadzimy największe w Polsce archiwum społeczne XX wieku. Archiwalia, które pozyskujemy (głównie od osób prywatnych), to fotografie, dokumenty, korespondencja, dzienniki oraz nagrania audio i wideo, a także pamiątki i muzealia. Docieramy do świadków historii w Polsce i na całym świecie, nagrywamy ich relacje, zabezpieczamy i chronimy dokumenty, które mogłyby ulec zniszczeniu. Prowadzimy czytelnię i bibliotekę naukową. Nasze zbiory są dostępne w internecie i w naszej siedzibie.

Znajdziesz u nas niespotykane archiwalia między innymi: fotografie, relacje biograficzne, dokumenty dotyczące represji polskich obywateli pod okupacją sowiecką, największy w Polsce zbiór relacji historii mówionej, zbiory polskiej opozycji oraz kolekcję „Solidarność – Narodziny Ruchu”, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Prowadzimy działalność wydawniczą i wystawienniczą

Osią wydawanych przez nas publikacji są jednostkowe relacje świadków historii. Publikujemy teksty źródłowe i montaże źródeł w kwartalniku historycznym „Karta” oraz w książkach i albumach. Co roku przygotowujemy kilka wystaw. Nasze publikacje dostępne są w internetowej księgarni oraz w naszej siedzibie oraz w wybranych księgarniach na terenie całego kraju.

Dzięki naszym publikacjom i wystawom przeszłość staje się bliższa, niemal dotykalna, jest bardziej zrozumiała. Historia w takim ujęciu ukazuje swoją wielowymiarowość i skomplikowanie, ale odsłania także swoją ludzką twarz.

Prowadzimy działalność na rzecz archiwistyki społecznej

Przez wiele lat byliśmy rzecznikiem środowiska polskich archiwów społecznych. W lutym 2020 roku wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołaliśmy do życia Centrum Archiwistyki Społecznej, które kontynuuje i rozwija nasze dotychczasowe działania w tym zakresie. Misją CAS jest integracja, promocja i wzmacnianie polskich organizacji zajmujących się niezależną, oddolną archiwistyką. Dostarcza archiwistom wiedzę i bezpłatne narzędzia, w tym program do opracowywania i prezentacji zbiorów społecznych w internecie – Otwarty System Archiwizacji.

Prowadzimy działalność edukacyjną

Organizujemy konkursy historyczne dla młodzieży oraz lokalne spotkania edukacyjne, których podstawą jest wydawana przez nas literatura faktu. Popularyzujemy historię poprzez projekty, rozbudowane prezentacje i portale internetowe.

U nas znajdziesz inspirację dla własnego projektu edukacyjnego oraz ciekawe materiały do wykorzystania na lekcjach lub w projektach młodzieżowych. Dzięki naszym działaniom sam możesz stać się badaczem historii.

Fundacja Ośrodka KARTA jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Polskiej Izby Książki, międzynarodowej sieci konkursów historycznych EUSTORY oraz Europejskiej Platformy Pamięć i Sumienie.

 

Rada i zarząd

Rada Fundacji Ośrodka KARTA

prof. Barbara Engelking
prof. Andrzej Friszke
prof. Marcin Kula
prof. Andrzej Paczkowski
Anna Stankiewicz
prof. Dariusz Stola
Dawid Walendowski
prof. Jerzy Kochanowski – przewodniczący Rady

Zarząd Fundacji Ośrodka KARTA

Zbigniew Gluza – Prezes Zarządu

Katarzyna Górny  Członek Zarządu

Magdalenia Kornacka-Jaskulska – Sekretarzyni Zarządu

 

Statut

Statut Fundacji Ośrodka KARTA

Fundacja Ośrodka KARTA deklaruje, że przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto Stołeczne Warszawa zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na cechy takie jak płeć, rasa (rodzaj skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.