Projekty

okładka Dzienników Roemera

Zadanie jest kontynuacją projektu wydania w formie tradycyjnej i ebooka dzienników Michała Römera - wybitnego humanisty, prawnika i niezwykłego swiadka wspólnej historii Polski i Litwy. W ramach ostatniego etapu prac finansowanego przez Fundację PZU wydany został III tom dzienników oraz zorganizowana promocja dotychczas wydanych tomów. Promocja dzienników Michała Römera ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia rozwoju i obecnego stanu stosunków polsko-litewskich.

okładka Dzienników Roemera
plakat zapraszający na spotkanie

Zadanie ma na celu promocję czytelnictwa poprzez rozbudzanie zainteresowania zapisanymi relacjami osobistymi dotykającymi historii danego miejsca, wykorzystanymi w publikacjach książkowych dystrybuowanych na terenie całego kraju.

zaproszenie na spotkanie
Artur Jóźwik z uczestniczkami Kongresu
1 Lutego 2017 do 31 Grudnia 2017

Projekt miał na celu podniesienie wiedzy i umiejętności członków organizacji pozarządowych w zakresie zabezpieczania ich zbiorów archiwalnych i wzmocnienie ich aktywności w tej dziedzinie oraz wzrost świadomości na temat problemu zabezpieczania swoich zbiorów u około 1000 organizacji w ciągu 11 miesięcy trwania projektu. Celem było również zbudowanie trwałych narzędzi i metod do pracy NGO nad własnym zasobem archiwalnym. 

W ramach projektu zrealizowano zadania:

okładka książki Miasto utracone

Przetłumaczenie z języka niemieckiego na polski, przygotowanie, wydanie, kolportaż i promocja książki Michaela Wiecka „Zeugnis vom Untergang Königsbergs” („Miasto utracone. Młodość w Königsbergu w czasach Hitlera i Stalina") w serii „Świadectwa. Niemcy XX wiek”. Są to wspomnienia syna niemieckiej Żydówki, prześladowanego przez nazistów w III Rzeszy.

okładka książki Miasto utracone
okładka książki Łacińska wyspa

Zadanie obejmuje wybór z rumuńskiej literatury faktu XX stulecia, tłumaczenie z języka rumuńskiego, przygotowanie do druku, druk, promocję i kolportaż książki „Łacińska wyspa. Antologia rumuńskiej literatury faktu”.

okładka książki Łacińska wyspa
okładka książki Czas ziemiaństwa
2 Stycznia 2017 do 20 Grudnia 2019

Świat ziemian – miniony, lecz wciąż zaciekawiający – w antologii wspomnień, dzienników, relacji od końca XIX wieku po rok 1945. Książka przedstawia warstwę, której tradycje sięgają daleko w poprzednie stulecia, a którą w tym ostatnim próbowano wymazać. Na czym polegała jej wyjątkowość? Co jej zawdzięczamy? W czym specyficzne było jej doświadczenie?

okładka książki Czas ziemiaństwa
wikipedia

Projekt dotyczył wzmocnienia branży archiwów społecznych i związanego z nimi oddolnego ruchu dokumentowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Ma celu rozwój, profesjonalizację i wykorzystanie potencjału polskich archiwów społecznych poprzez integrowanie wiedzy o prowadzonych działaniach (portal archiwa.org, portal społecznościowy Facebook, dedykowany archiwistom społecznym newsletter) oraz rozbudowę Otwartego Systemu Archiwizacji (osa.archiwa.org).

okładka książki Archiwistyka Społeczna - diagnozy i wyzwania

Projekt miał na celu zgromadzenie danych na temat zasobów dziedzictwa kulturowego, znajdujących się w zbiorach organizacji społecznych i archiwów społecznych, jako części ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego oraz stworzenie raportu opisującego zjawisko oddolnej aktywności obywatelskiej skupionej na zabezpieczaniu lokalnych zasobów dziedzictwa. W ramach projektu zrealizowano zadania: