Opracowanie czasopism niezależnych wydawanych w państwach Układu Warszawskiego

plik czasopism niezależnych

W 2020 roku Biblioteka Naukowa Fundacji Ośrodka KARTA ukończyła zadanie inwentaryzacji, opracowania, wpisania do elektronicznego, zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+, zgodnego ze standardem MARC21 oraz udostępniania ok. 12 tys. egzemplarzy niezależnych czasopism i druków zwartych wydawanych w państwach byłego bloku wschodniego: ZSRR, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Czechosłowacji, na Węgrzech. Końcowym efektem prac jest przygotowany w formie elektronicznej "Katalog niezależnych czasopism i druków zwartych wydawanych w państwach Układu Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Naukowej Fundacji Ośrodka KARTA". Katalog dopełniają także czasopisma białoruskie wydawane po 1991 r. Dodatkowo katalog został przetłumaczony na język angielski. Samizdat jest dostępny w czytelni Biblioteki FOK i posłuży do przeprowadzania badań naukowych dotyczących zarówno historii, socjologii, kultury jak i ekonomii państw byłego bloku sowieckiego. Realizowane zadanie wpisuje się w wieloletni plan utrzymania, opracowania i udostępniania zasobów bibliotecznych Biblioteki Naukowej FOK oraz ma na celu dopełnienie posiadanego już zbioru wydawnictw II obiegu wydawanych w PRL w latach 1976-1990.

01/01/2019 do 31/12/2020
Grantodawcy 
logo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opracowanie czasopism niezależnych wydawanych w państwach Układu Warszawskiego - zadanie finansowane w ramach umowy 828/P-DUN/219 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.