Kolejne tytuły czasopism podziemnych w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA

Dzięki wieloletnim akcjom dokumentacyjnym i wymianie dubletów z innymi instytucjami Ośrodek KARTA posiada obecnie najbardziej kompletny zbiór wydawnictw II obiegu, ukazujących się w latach 1976–1990 poza zasięgiem cenzury (3736 tytułów). W 2017 roku zamknęliśmy digitalizację zbioru czasopism, poddając cyfryzacji kolejnych 60 tys. stron!cut! W Bibliotece Cyfrowej (dlibra.karta.org.pl) opublikowano w sumie 260 000 stron prasy podziemnej.

Zapraszamy do lektury czasopism w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA (dlibra.karta.org.pl)

Aby ułatwić dostęp do materiałów prezentowanych w Bibliotece Cyfrowej stworzono również cztery prezentacje internetowe:

Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela - przedstawia historię i działalność Ruchu oraz ukazuje jego rolę w walce o odzyskanie demokracji. Do jej stworzenia wykorzystano oryginalne dokumenty, wydawnictwa II obiegu, fotografie, relacje dźwiękowe oraz biogramy twórców ROPCiO. http://karta.org.pl/wystawy/ROPCiO/index.html

Droga przez Bałtyk. Pomoc Szwecji dla Polski: 1976-89. Założeniem prezentacji było ukazanie skali zjawiska pomocy Szwecji dla Polski w latach 80. oraz zaakcentowanie jej różnorodnych aspektów. Wśród prezentowanych archiwaliów znaczną część stanowią dokumenty, materiały ikonograficzne związane z organizacjami udzielającymi Polsce wsparcia.
http://karta.org.pl/wystawy/szwecja0602/index.html.

Polacy w Kazachstanie Prezentacja przedstawia cztery operacje deportacyjne z okupowanych ziem polskich do Kazachstanu, w wyniku których zostało wywiezionych ok. 80-82 tys. obywateli. Zapleczem źródłowym prezentacji były fragmenty wspomnień z zesłania, listy pisane z Kazachstanu, dokumentacja dotycząca osób represjonowanych, m.in. poświadczenia o represji, dokumenty repatriacyjne oraz fotografie. http://karta.org.pl/wystawy/Kazachstan/index.html

Internowani 1981-82. Prezentacja pokazuje życie internowanych w ośrodkach odosobnienia w czasie stanu wojennego. Powstała na bazie dokumentów, wspomnień, materiałów ikonograficznych oraz fotografii pochodzących z zasobu Archiwum Ośrodka KARTA. http://karta.org.pl/wystawy/Internowani/

 

Zwiększenie zasobów źródłowych Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA – digitalizacja i upowszechnienie czasopism II obiegu oraz przygotowanie 4 prezentacji tematycznych „Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela”, „Pomoc Zachodu dla Polski – Szwecja”, „Polacy w Kazachstanie”, „Internowania” - zadanie finansowane w ramach umowy 576/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.