Świadectwo oporu - działania archiwalne nad zasobami Stowarzyszenia "Archiwyum Solidarności" oraz Komitetu Helsińskiego

Zadanie zakłada opracowanie, przygotowanie oraz konserwację zachowawczą zasobów archiwalnych dw och organizacji - Stowarzyszenia "Archiwum Solidarności oraz Komitetu Helsińskiego, przechowywanych w siedzibie Fundacji Ośrodka KARTA. Pierwsza z nich jest unikalną dokumentacją NSZZ "Solidarność" - zawiera dokumenty, kolekcje osobiste, relacje dokumentujące historię Solidarności i innych organizacji opozycyjnych. Kolejna to materiały dotyczące łamania praw człowieka przez władze PRL, procesów opozycjonistów, relacji zatrzymanych w aresztach śledczych i zakładach karnych, szczegółowe listy aresztowanych, internowanych w PRL, informacje o ofiarach śmiertelnych, które zmarły podczas zatrzymania przez MO i SB.

W ramach zadania opracowano i zinwentaryzowano w Otwartym Systemie Archiwizacji:

1. 300 j.a. dokumentów oraz 545 kaset audio i video z kolekcji Stowarzyszenia "Archiwum Solidarności".

2. 600 j.a. dokumentów z kolekcji Komitetu Helsińskiego w Polsce.

01/01/2018 do 31/12/2018

Zadanie zostało sfinansowane w 89,83% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.