Polska i Litwa w monumentalnych dziennikach Michała Römera

Michał Römer

Organizacja konferencji "Ład Europy Wschodniej: Polska i Litwa w monumentalnych dziennikach Michała Römera" służącej ukazaniu historii wielowiekowej koegzystencji polsko-litewskiej. Punktem wyjścia do debaty nad wzajemnymi stosunkami na płaszczyźnie kulturowej i historycznej była jedna z najbardziej wnikliwych analiz sytuacji na Kresach północno-wschodnich w I połowie XX wieku – dzienniki Michała Römera. Był on wybitną postacią kultury i historii Polski i Litwy, orędownikiem ich współistnienia w duchu dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego dzienniki to jedno z najważniejszych świadectw Europy Wschodniej – pokazuje korzenie tożsamości Polaków i Litwinów oraz to jak ważne jest wspólne dziedzictwo i jego kultywowanie na styku różnych kultur. Konferencja będzie umocnieniem dialogu polsko-litewskiego i podsumowaniem prac w tak trudnej kwestii zespołu badaczy z obu krajów, który po raz pierwszy udało się powołać do kilkuletniej pracy nad wspólnym dziedzictwem kulturowym.

Ośrodek KARTA i Studium Europy Wschodniej zorganizowały polsko-litewską konferencję pod patronatem Ambasady Republiki Litewskiej: „Ład Europy Wschodniej. Polska i Litwa w monumentalnych Dziennikach Michała Römera”. Spotkanie odbyło się 10 października 2018  w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim.

W czasie konferencji wysłuchaliśmy dyskusji z udziałem cenionych polskich oraz litewskich historyków. Dyrektor Instytutu Historii Litwy w Wilnie dr Rimantas Miknys oraz prof. Grzegorz Nowik z Instytutu Studiów Politycznych PAN dyskutowali o ładzie w Europie Środkowo-Wschodniej w kluczowym momencie formowania się niepodległej Polski i Litwy. Druga rozmowa, z udziałem prof. Alvydasa Nikžentaitisa z Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz prof. Leszka Zasztowta ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczyła obrazu pogranicza litewsko-polskiego w oczach Michała Römera – człowieka, który określał siebie i jako Polaka, i jako Litwina. Spotkanie prowadził redaktor Marek Zając.

Link do transmisji: TUTAJ.

31/03/2018 do 20/11/2018
Zespół 

Zbigniew Gluza
Jan Sienkiewicz
Małgorzata Tworzewska-Laskowska
Agnieszka Knyt

Grantodawcy 
logo Narodowe Centrum Kultury

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2018