Opracowanie spuścizny Stanisława Cata-Mackiewicza oraz unikatowych kolekcji fotograficznych z zasobu Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA

Projekt objął prace nad 33 kolekcjami ze zbiorów FOK, w tym kolekcją osobistą Stanisława Cata-Mackiewicza oraz 32 kolekcjami fotograficznymi prywatnej proweniencji.

Stanisław Cat-Mackiewicz (1896-1966) - prawnik, polityk, pisarz i publicysta. W okresie I wojny światowej był członkiem Związku Młodzieży Polskiej "Zet" i Polskiej Organizacji Wojskowej, następnie uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, założycielem i redaktorem wileńskiego "Słowa" w latach 1922-39, posłem na Sejm w latach 1928-30. Po 17 września 1939 r. przebywał na emigracji. W latach 1946-50 wydawał w Londynie tygodnik "Lwów i Wilno", w latach 1954-55 był premierem rządu polskiego na uchodźstwie. Do kraju wrócił w 1956 roku. Był autorem licznych szkiców historyczno-politycznych i literackich, m.in. "Klucz do Piłsudskiego", "Dostojewski" czy "Stanisław August".

32 prywatne kolekcje zdjęciowe zostały przekazane FOK przez spadkobierców m.in. ziemian, polityków (np. poseł i senator II RP Konstanty Rdułtowski), żołnierzy Wojska Polskiego walczących podczas II wojny swiatowej oraz fotografów dokumentujących najważniejsze wydarzenia okresu PRL. Kolekcje zawierają unikatowe zdjęcia, niedostępne w innych archiwach.

W ramach projektu opracowano spuściznę Stanisława Cata-Mackiewicza, przygotowano i udostępniono inwentarz kolekcji, zabezpieczono ją i udostępniono w czytelni FOK. Składa się na nią przede wszystkim korespondencja Cata-Mackiewicza, zarówno rodzinna, jak i z czytelnikami jego książek i artykułów oraz z okresu pełnienia funkcji premiera rządu RP w Londynie w latach 1955-56. Dopełniają ją m.in. dzienniki z lat 1913, 1915-16, 1919, zawierające komentarze polityczne o sytuacji Polski na arenie międzynarodowej.

Opracowane kolekcje fotograficzne charakteryzują się różnorodnością tematyczną. Najstarsze zdjęcia dokumentują życie społeczne na ziemiach polskich pod zaborami, zwłaszcza zaborem rosyjskim. Kilka kolekcji zawiera fotografie wykonane na Kresach Wschodnich II RP, m.in. we Lwowie, Kosowie Poleskim, Krzemieńcu, Horodence. Kolejna grupa to kolekcje dokumentujące losy Polaków podczas II wojny światowej (m.in. uwięzienie w niemieckich obozach jenieckich, szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego). W opracowanym zbiorze znajdują się także fotografie dokumentujące wydarzenia drugiej połowy XX wieku, w tym pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.

W ramach projektu opracowano te kolekcje, przygotowano i udostępniono inwentarze oraz zabezpieczono i udsotępniono fotografie w czytelni FOK.

Opracowane materiały zostały wprowadzone do bazy archiwalnej Otwarty System Archiwizacji.

01/07/2018 do 31/12/2018
Grantodawcy 
logo Archiwa Państwowe

Projekt dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu: "Wspieranie działań archiwalnych 2018".