Archiwistyka społeczna - potencjał działań oddolnych w sferze historii i dziedzictwa

Projekt miał na celu zgromadzenie danych na temat zasobów dziedzictwa kulturowego, znajdujących się w zbiorach organizacji społecznych i archiwów społecznych, jako części ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego oraz stworzenie raportu opisującego zjawisko oddolnej aktywności obywatelskiej skupionej na zabezpieczaniu lokalnych zasobów dziedzictwa. W ramach projektu zrealizowano zadania:

  • stworzono raport “Archiwistyka społeczna. Diagnoza i wyzwania”; Raport miał na celu przeanalizowanie pod względem jakościowym oraz ilościowym zbiorów społecznych, jak i opiekujących się nimi podmiotów, opisanie zjawiska archiwistyki społecznej pod kątem realiów prawnych, w których archiwa społeczne funkcjonują, analizę obecności tematu archiwistyki społecznej w nauce i dydaktyce uniwersyteckiej w latach 2005–2016 oraz analizę potencjalnego przywrócenia rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego w prawie archiwalnym.
  • dokonano przebudowy bazy prawie 500 archiwów społecznych na portalu www.archiwa.org do standardu ISDIAH (międzynarodowego standardu opisu instytucji przechowującej archiwalia);
  • stworzono webową wersję Otwartego Systemu Archiwizacji;
  • przeprowadzono 22 wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych posiadających zagrożone materiały archiwalne;
  • przeprowadzono wywiady badawcze z 10 aktywnymi archiwami społecznymi.
01/01/2017 do 31/12/2017
Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego