„My po 24 lutego 2022” / „Ми після 24 лютого 2022”

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Fundacja Ośrodka KARTA
3 października 2022 roku
ogłaszają otwarty konkurs literacki pod hasłem
„My po 24 lutego 2022”

Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych dzieł literackich poświęconych jednemu z najbardziej niezwykłych zdarzeń społecznych, jakie przytrafiły się Polakom, Ukraińcom i przedstawicielom innych narodowości, po brutalnej napaści Rosji na Ukrainę, czyli w okresie od 24 lutego 2022 roku do dnia dzisiejszego. Organizatorom zależy na pracach, dla których impulsem jest rzeczywiste, nowe doświadczenie: wywołane wojną, konfrontacją z nieznanymi wcześniej ludźmi oraz wzajemnym, wymuszonym przez sytuację spotkaniem narodów – polskiego, ukraińskiego, a ewentualnie też innych.

Wojna za wschodnią granicą Polski spowodowała potężny wstrząs we wszystkich obszarach życia społecznego narodów Polski i Ukrainy. Chcemy zainspirować powstanie tekstów literackich, które uchwyciłyby nieco inny obraz tych czasów, niż mogą to zrobić reportaże i relacje publicystyczne. Liczymy na udział takich osób, które – jako ofiary wojny albo jako funkcjonariusze lub wolontariusze pomagający uciekinierom lub świadkowie takich wydarzeń – przeżyły coś szczególnego, czym pragną się podzielić z innymi i mają potrzebę nadania temu formy artystycznej.

Nie zależy nam ani na apoteozie, ani na potępianiu nikogo, a jedynie na uzyskaniu autentycznych świadectw i zapisów doświadczeń i emocji, ujętych w konwencji literackiej. Szukamy kropel wody, w których odbije się obraz tego, co się wydarzyło i co powinno zostać natychmiast zachowane, w przeciwnym wypadku może zniknąć bezpowrotnie.

Prace konkursowe w formie wybranej przez twórców (np. opowiadanie, mikrodramat, narracja epistolarna), liczące nie więcej niż 20 000 znaków (nie więcej niż 11 stron znormalizowanego maszynopisu), można nadsyłać w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, białoruskim i angielskim.

W konkursie mogą wziąć udział tylko utwory oryginalne, wcześniej niepublikowane i nierozpowszechniane.

Organizatorzy planują wydanie drukiem nagrodzonych i wyróżnionych prac (na oddzielnie ustalonych zasadach), a także upowszechnianie ich w możliwie najszerszy sposób (publiczne czytania, realizacje sceniczne i filmowe, tłumaczenie na inne języki itp.).

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe: pierwsza w kwocie 15 000 złotych, dwie drugie po 10 000 złotych, trzy trzecie po 5 000 złotych oraz siedem wyróżnień po 2 000 złotych. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak możliwość innego podziału puli przeznaczonej na nagrody. Prace oceniać będzie jury złożone z przedstawicieli Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Fundacji Ośrodka KARTA oraz wybitnych znawców tworzących w zgłoszonych językach.

Zgłoszenia na konkurs należy nadsyłać online do 30 listopada 2022 roku na adres konkurs@karta.org.pl.

Zgłoszenie Utworu drogą elektroniczną w formie maila powinno zawierać załączniki w postaci dwóch oddzielnych skanów dokumentów w formacie PDF,
a) pierwszy plik - opatrzony pseudonimem Utwór (tekst pracy konkursowej) wraz z tytułem,
b) drugi plik – dane autora/autorów zgodnie z §3 punktem 3 b) Regulaminu.
Prace w formie wydruku będą przyjmowane tylko w zupełnie wyjątkowych wypadkach.

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na 30 stycznia 2023 roku.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w Regulaminie publikowanym razem z tym anonsem na stronach internetowych ZAiKS-u (www.zaiks.org.pl) i Fundacji Ośrodka KARTA (www.karta.org.pl). Znajomość i akceptacja Regulaminu są warunkiem skutecznego udziału w konkursie.

REGULAMIN

***

Товариство авторів ZAiKS та Фонд КАРТА Центр
3 жовтня 2022 року
Оголошують відкритий літературний конкурс під назвою
„Ми після 24 лютого 2022”


Мета конкурсу – отримання цінних літературних творів, присвячених одній з найбільш надзвичайних суспільних подій, що відбулася в житті поляків, українців та представників інших національностей після нападу Росії на Україну, тобто у період від 24 лютого 2022 року до теперішнього дня. Організаторам важливо отримати праці, імпульсом для створення яких став справжній новий досвід, що виник в результаті війни, конфронтації із раніше невідомими людьми та вимушеною ситуацією зустріччю народів – польського, українського, а також, можливо, й інших.

Війна за східним кордоном Польщі спричинила потужне потрясіння в усіх сферах життя суспільства польського та українського народів. Ми хочемо надихнути на створення літературних текстів, які б зафіксували дещо іншу картину цих часів, ніж це можуть зробити репортажі чи публіцистичні тексти. Сподіваємося побачити серед учасників людей, які, будучи жертвами війни, чи функціонерами, чи волонтерами, котрі допомагали втікачам чи були свідками подібних подій – пережили щось надзвичайне й відчувають потребу надати цьому досвіду мистецької форми.

Ми не прагнемо апофеозу та засудження когось, ми тільки хочемо отримати автентичні свідчення та фіксацію досвіду та емоцій, яким буде надано літературної форми. Ми шукаємо крапель води, у яких буде відзеркалюватися картина того, що відбулося й що має бути відразу збережене, бо може зникнути безповоротно.
Конкурсні роботи у формі, обраній творцями (наприклад, оповідання, мікродрама, епістолярний наратив), об’ємом до 20 000 знаків (максимально 11 сторінок стандартного машинописного тексту), можна надсилати польською, українською, російською, білоруською чи англійською мовами.

В конкурсі можуть взяти участь тільки оригінальні твори, які не публікувалися та не розповсюджувалися раніше.

Організатори планують видати друком роботи, котрі отримають нагороди та спеціальні відзнаки (на умовах, узгоджених окремо), а також розповсюджувати їх у максимально можливо широкий спосіб (публічні читання, сценічні та кінопродукції, переклади іншими мовами тощо).

Для переможців передбачені фінансові нагороди: перша у розмірі 15 000 злотих, дві другі по 10 000 злотих, три треті по 5000 злотих та сім особливих відзнак по 2000 злотих. Організатори однак залишають за собою можливість іншого розподілу пулу нагород. Праці буде оцінювати журі, що складається з представників Товариства авторів ZAiKS та Фонду КАРТА Центр, а також видатних фахівців, котрі творять згаданими у Статуті мовами.

Заявку на конкурс просимо надсилати онлайн до 30 листопада 2022 року на адресу: konkurs@karta.org.pl.

Заявка Твору в електронній формі має містити додатки у вигляді двох окремих сканів документів у форматі PDF:
а) перший файл – позначений псевдонімом Твір (текст конкурсної роботи) разом із назвою;
б) другий файл – дані автора/авторів, згідно з §3 пунктом 3 б) Статуту
Праці в роздрукованому вигляді будуть прийматися лише у дуже особливих випадках.
Оголошення результатів конкурсу заплановане на 30 січня 2023 року.

Детальні умови участі у конкурсі описані у Статуті, опублікованому разом із цим анонсом на Інтернет сторінках ZAiKS (www.zaiks.org.pl) та Фонду КАРТА Центр (www.karta.org.pl).

Для участі к Конкурсі необхідно ознайомитись зі Статутом та дотримуватися його положень.

СТАТУТ

***

Аб'яднанне аўтараў «ZAiKS» і фонд Цэнтра КАРТА
3 кастрычніка 2022 года
аб'яўляюць адкрыты літаратурны конкурс пад назвай
«Мы пасля 24 лютага 2022 года»

Мэта конкурсу — атрымаць каштоўныя літаратурныя творы, прысвечаныя адной з самых незвычайных грамадскіх падзей, якія адбыліся з палякамі, украінцамі і прадстаўнікамі іншых нацыянальнасцей пасля жорсткага нападу Расіі на Украіну, г. зн. у перыяд з 24 лютага 2022 года па сённяшні дзень. Арганізатары зацікаўленыя ў творах, натхнёных рэальным, новым досведам: выкліканым вайной, сутыкненнем з раней невядомымі людзьмі і сітуацыяй вымушанай узаемнай сустрэчы народаў — польскага, украінскага і, магчыма, іншых.

Вайна на ўсходняй мяжы Польшчы выклікала магутнае ўзрушэнне ва ўсіх сферах грамадскага жыцця народаў Польшчы і Украіны. Мы хочам натхніць на стварэнне літаратурных тэкстаў, якія адлюстроўвалі б крыху іншую карціну гэтых часоў, чым гэта могуць зрабіць рэпартажы і журналісцкія матэрыялы. Мы разлічваем на ўдзел людзей, якія — як ахвяры вайны, або як супрацоўнікі арганізацый ці валанцёры, якія дапамагалі бежанцам, або сведкі такіх падзей — перажылі нешта асаблівае, жадаюць падзяліцца гэтым з іншымі і маюць патрэбу надаць гэтаму мастацкую форму.

Для нас важныя не праслаўленне ці асуджэнне кагосьці, а атрыманне аўтэнтычных сведчанняў; запісы перажыванняў і эмоцый, заключаных у літаратурную форму. Мы шукаем кроплі вады, у якіх адлюструецца вобраз таго, што адбылося і што трэба неадкладна захаваць, інакш яно можа знікнуць назаўжды.

На конкурс могуць быць пададзеныя працы ў выбранай аўтарамі форме (напрыклад, апавяданне, мікрадрама, эпісталярны аповед), аб’ёмам не больш за 20 000 знакаў (не больш за 11 старонак стандартнага машынапісу), на польскай, украінскай, расейскай, беларускай і англійскай мовах.

У конкурсе могуць удзельнічаць толькі арыгінальныя творы, якія раней не публікаваліся і не распаўсюджваліся.

Арганізатары плануюць апублікаваць творы, адзначаныя ўзнагародамі, у друку (па асобна абумоўленых правілах), і распаўсюдзіць іх як мага шырэй (публічныя чытанні, пастаноўкі на сцэне і ў кіно, пераклад на іншыя мовы і г.д.).

Пераможцы атрымаюць грашовыя ўзнагароды: першае месца — 15 000 злотых, два другіх месцы — 10 000 злотых, тры трэціх месцы — па 5 000 злотых і сем узнагарод — па 2 000 злотых. Аднак арганізатары пакідаюць за сабой права па-іншаму размеркаваць прызавы фонд. Работы будзе ацэньваць журы, у склад якога ўвойдуць прадстаўнікі Аб'яднання аўтараў «ZAiKS» і фонду Цэнтра КАРТА, а таксама выбітныя эксперты, якія пішуць на вышэй азначаных мовах.

Заяўкі на ўдзел у конкурсе прымаюцца анлайн да 30 лістапада 2022 года на электронны адрас konkurs@karta.org.pl.

Твор падаецца шляхам электроннай пошты ў выглядзе электроннага ліста. Ён павінен утрымліваць далучаныя файлы ў выглядзе двух асобных сканаў дакументаў у фармаце PDF:
а) першы файл - Твор (тэкст конкурснай працы) разам з назвай і псеўданімам,
б) другі файл - даныя аўтара/аўтараў у адпаведнасці з §3 пункт 3 б) Палажэння.
Работы ў раздрукаваным выглядзе прымаюцца толькі ў абсалютна выключных выпадках.

Абвяшчэнне вынікаў конкурсу запланаванае на 30 студзеня 2023 года.

Падрабязныя правілы ўдзелу ў конкурсе змешчаныя ў Палажэнні, апублікаваным разам з гэтай аб'явай на сайтах ZAiKS (www.zaiks.org.pl) і Фонду Цэнтра KARTA (www.karta.org.pl). Веданне зместу і прыняцце Палажэння з'яўляюцца абавязковай умовай для паспяховага ўдзелу ў конкурсе.

СТАТУТ

***

Польское авторское общество ZAiKS и Фонд Центра КАРТА
3 октября 2022 года
объявляют об открытом литературном конкурсе
«Мы после 24 февраля 2022 года»

Цель конкурса — выявление талантливых литературных произведений, посвященных масштабному социальному потрясению, которое выпало на долю украинцев, поляков и представителей других национальностей после варварского нападения России на Украину, то есть в период с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день. Организаторов интересуют работы, импульсом для создания которых послужил реальный опыт, связанный с войной, общением с незнакомыми прежде людьми, а также взаимной, обусловленной новой исторической ситуацией интеграцией народов — польского, украинского и других.

Война за восточной границей Польши вызвала огромные перемены во всех сферах общественной жизни народов Польши и Украины. Мы хотим вдохновить людей на создание литературных произведений, которые могли бы представить происходящие события в ином образе и эстетическом ключе, нежели это могут сделать репортажи и публицистика. Мы рассчитываем на участие тех, кто, будучи жертвой этой войны, работником организаций или волонтером, помогающим беженцам либо просто свидетелем нынешних драматических событий, пережил нечто особенное и хотел бы поделиться этим с другими, изложив свои впечатления в художественной форме.

Мы не собираемся никого прославлять или осуждать — нам важно собрать аутентичные свидетельства и выраженные в литературной форме переживания, эмоции и воспоминания. Мы ищем капли воды, в которых отражается то, что с нами происходит и требует воплощения в тексте, дабы не исчезнуть бесследно.

На конкурс принимаются работы в любом выбранном участниками жанре (например, рассказ, мини-пьеса, письмо), объемом не более 20 000 знаков (до 11 сторон стандартного печатного текста), написанные на польском, украинском, русском, белорусском или английском языках.

В конкурсе могут принимать участие только оригинальные произведения, ранее не публиковавшиеся и не находившиеся в публичном доступе.

Организаторы планируют напечатать работы победителей и лауреатов (условия публикации устанавливаются отдельно), а также распространять и популяризировать их наиболее широким способом (публичные чтения, спектакли и фильмы, перевод на другие языки и т.д.).

Победителей ждут денежные премии: первая премия в размере 15 000 злотых, две вторых премии по 10 000 злотых, три третьи премии по 5 000 злотых, а также семь поощрительных премий по 2 000 злотых. Организаторы сохраняют за собой право иного распределения премиальных средств. Работы будут оцениваться компетентным жюри, в состав которого войдут представители Польского авторского общества ZAiKS и Фонда Центра КАРТА, а также известные специалисты и эксперты, пишущие на языках конкурса.

Конкурсные работы просим присылать в электронной форме на адрес konkurs@karta.org.pl до 30 ноября 2022 года.

Электронное письмо, являющееся заявкой на участие в конкурсе, должно содержать приложение в виде двух отдельных сканов документов в формате PDF:
а) первый файл — снабженное криптонимом (вымышленным именем) Произведение (текст конкурсной работы) вместе с его названием. Убедительная просьба не указывать в этом файле своего настоящего имени!\
б) второй файл — данные автора/авторов в соответствии с §3 пунктом 3b) Регламента.

Работы в бумажной форме будут приниматься только в совершенно исключительных случаях.

Итоги конкурса будут объявлены 30 января 2023 года.

Более подробно условия участия в конкурсе изложены в Регламенте, опубликованном вместе с настоящим анонсом на официальных страницах авторского общества ZAiKS (www.zaiks.org.pl) и Фонда Центра КАРТА (www.karta.org.pl). Ознакомление с Регламентом и согласие с его положениями является условием успешного участия в конкурсе.

РЕГЛАМЕНТ

***

The Association of Authors ZAiKS and the KARTA Center Foundation
announce a literary contest under the slogan
"We after February 24, 2022".

We are waiting for texts that will be an authentic testimony and record of emotions of people who, after Russia's brutal attack on Ukraine, experienced something special that they want to share and have a need to give it an artistic form.

Competition entries (i.e., a short story, microdrama or epistolary narrative) can be submitted in Polish, Ukrainian, Russian, Belarusian and English until November 30.

TERMS AND CONDITIONS