XV edycja konkursu „Historia Bliska” - Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Młodzież szkół ponadpodstawowych z całej Polski jeszcze do 30 kwietnia może nadsyłać prace konkursowe na jeden z czterech tematów XV. edycji konkursu „Historia Bliska”!cut!:

 

1. Dzieci wojny – żołnierze i ofiary

2. Szkolna fotografia – wojenne losy kolegów, przyjaciół i nauczycieli

3. Spotkania w XX wieku. Polacy−Rosjanie: przyjaciele, wrogowie, sąsiedzi?

4. Warszawa zbudowana, zburzona, odbudowywana. Moje miejsca i w tych miejscach ludzie…

Współorganizatorami konkursu są: Ośrodek KARTA, Muzeum II Wojny Światowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biuro Edukacji m.st. Warszawy wraz z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Fundacja Batorego.

Konkurs wspierają: Dom Spotkań z Historią w Warszawie, międzynarodowa sieć EUSTORY, Fundacja „Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszłość” (EVZ) z Niemiec.

Partnerem tematu polsko-rosyjskiego jest Stowarzyszenie „Memoriał” (Moskwa).

Tematy konkursu stanowią propozycję do wyboru i są równorzędne. Należy przygotować pracę na dowolnie, ale jednoznacznie wybrany (jeden) temat. Wszystkie prace będą podlegały ocenie Jury według takich samych kryteriów i będą nagradzane ze wspólnej puli bez wyodrębniania kategorii tematycznych (nie przewiduje się odrębnej gradacji nagród dla poszczególnych tematów).

Wszystkie tematy łączy wspólna idea oglądania przeszłości przez zrekonstruowane losy i doświadczenia pojedynczych ludzi, a także odnajdywania, odczytywania i na nowo zapisywania śladów, jakie historia (w tym szczególnie w najtragiczniejszych, wojennych momentach XX wieku) zostawiła następnym pokoleniom.

Także wspólne jest tu stawianie pytań: jak można zobaczyć wpływ historii w fizycznej przestrzeni konkretnych miast i wsi, w mentalności, psychice, poglądach i postawach ludzi; w relacjach społecznych: rodzinnych, sąsiedzkich, międzynarodowych… I ciągłe szukanie przez ten konkurs odpowiedzi jaką wyciągać naukę z przeszłości, by – zachowując narodową pamięć i tożsamość – kształtować nową, wolną od uprzedzeń i nienawiści, bezpieczną przyszłość w zjednoczonej, tolerancyjnej, przestrzegającej prawa człowieka Europie.

Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej niepublikowanych materiałach źródłowych, pozyskanych w wywiadach, kwerendach w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych. Powinny zawierać krytyczną ocenę wiarygodności źródeł, dowodzić zdolności wyciągania wniosków; ważna jest również atrakcyjność prezentacji wyników badań.

Prace konkursowe mogą mieć różną formę − na przykład: zdobyta i krytycznie opracowana relacja świadka lub świadków historii, opracowany zbiór dokumentów, dziennik czy wspomnienie; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; film, audycja radiowa czy prezentacja multimedialna wykorzystująca źródła; dopuszczalne są również inne formy, także mieszane (poza formami czysto plastycznymi). Szczegóły dotyczące ograniczeń formalnych zawarte są w regulaminie konkursu i instrukcji.

Praca może być podejmowana indywidualnie bądź zespołowo (do 6 osób), pod opieką dorosłych lub samodzielnie. Chętnie powitamy jako instytucje wspierające − obok szkół czy drużyn harcerskich – także biblioteki (szczególnie gminne).

Formalny termin rozpoczęcia konkursu: 3 listopada 2010, termin końcowy nadsyłania prac 30 kwietnia 2011, przewidywany termin zakończenia (ogłoszenia wyników i uroczystości finałowej z rozdaniem nagród) − połowa września 2011.

Jury przyzna uczniom pieniężne nagrody i wyróżnienia (indywidualne i zespołowe), a nauczycielom wspierającym uczniów – nagrody i wyróżnienia specjalne. Przewidziane są także różne nagrody dodatkowe − rzeczowe, także w postaci udziału uczniów i nauczycieli w seminariach i warsztatach historycznych − w tym międzynarodowych krajowych i zagranicznych.

Nadesłane prace dopełnią kolekcję „Historii Bliskiej” w Ośrodku KARTA, dostępną dla zainteresowanych badaczy i wydawców. Przewidywana jest prezentacja prac lub ich fragmentów w internecie, w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych oraz ewentualnie także na wystawach, w publikacjach i prezentacjach wszystkich instytucji partnerskich.

Regulamin konkursu, wszystkie dane szczegółowe i kontakt oraz informacje bieżące znajdują się na stronie www.historiabliska.pl.

(ak)