XIV Konkurs „Historii Bliskiej”

Ośrodek KARTA ogłasza XIV Konkurs
„Historii Bliskiej” dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  
w roku szkolnym 2009/2010 — na temat:

„Piętno II wojny – los i pamięć” !cut!

 

Wrzesień 1939. Warszawa. Uchodźcy.

II wojna – najważniejsze doświadczenie XX wieku Polski – nie zostaje tylko zapisem w podręcznikach, jej ślady są obecne w każdej niemal rodzinie, biografiach ludzi, którzy jeszcze żyją obok, w przestrzeni miast i wsi, w nas samych, choć nie zawsze jesteśmy świadomi, jak tamte wydarzenia determinują nasze współczesne życie. Ciągle jest zadaniem i powinnością potomnych rekonstrukcja i zapisanie tamtych wydarzeń, a także odważna konfrontacja z ich odbiciami w pamięci społeczeństwa.

Tamta przeszłość, z wieloma nierozpoznanymi obszarami, ciągle i na nowo rozpala w Europie namiętności, spór o historię staje się sporem o tożsamość narodową, pozycję kraju wobec innych, o jego rolę w postępie cywilizacji lub przeciwnie – przewinę przeciw kulturze i człowieczeństwu.

Jakie piętno zostawiła II wojna w najbliższym środowisku: w rodzinie, życiu bliskich ludzi, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, w  mieście, na wsi, osiedlu…
Jaki los był ich udziałem, jaka jest pamięć o wydarzeniach tamtych lat, co zostało z tego doświadczenia dla następnych pokoleń.

Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej nie publikowanych materiałach źródłowych, pozyskanych w wywiadach, kwerendach w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych. Powinny zawierać krytyczną ocenę wiarygodności źródeł, dowodzić zdolności wyciągania wniosków; ważna jest również atrakcyjność prezentacji wyników badań.

Prace konkursowe mogą mieć różną formę, jak: zdobyta i krytycznie opracowana relacja świadka lub świadków historii, opracowany zbiór dokumentów,  dziennik czy wspomnienie;; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; film, audycja radiowa czy prezentacja multimedialna wykorzystująca źródła; dopuszczalne są również inne formy, także mieszane (poza formami czysto plastycznymi). Szczegóły dotyczące ograniczeń formalnych zawarte są w regulaminie konkursu i instrukcji.

Praca może być podejmowana indywidualnie bądź grupowo (do 6 osób), pod opieką dorosłych lub samodzielnie. Chętnie powitamy jako instytucje wspierające − obok szkół czy drużyn harcerskich, także biblioteki (szczególnie gminne).

Termin nadsyłania prac — do 1 marca 2010 (data stempla pocztowego). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 kwietnia po czym nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Jury przyzna uczniom pieniężne nagrody i wyróżnienia indywidualne i zespołowe, a nauczycielom wspierającym uczniów — wyróżnienia specjalne. Przewidziane są także nagrody dodatkowe w postaci udziału uczniów i nauczycieli w seminariach i warsztatach historycznych (w tym zagranicznych).

Nadesłane prace dopełnią kolekcję „Historii Bliskiej” w Ośrodku KARTA, dostępną dla zainteresowanych badaczy i wydawców. Przewidywana jest prezentacja prac lub ich fragmentów w internecie oraz ewentualnie w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych.

Szczegółowe informacje i materiały pomocnicze będą dostępne od 15 września 2009 na www.historiabliska.pl
Kontakty: Ośrodek KARTA, 02-536 Warszawa, ul. Narbutta 29, tel. (0-22) 848-07-12; faks 646-65-11; e-mail: historia.bliska@karta.org.pl, www.karta.org.pl.

Projekt finansują
Fundacja Bankowa im. Leopolda  Kronenberga
Fundacja Wspomagania Wsi
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
i wspierają
Dom Spotkań z Historią w Warszawie
EUSTORY – Sieć Historyczna Młodych Europejczyków