Opracowanie czasopism niezależnych wydawanych w państwach Układu Warszawskiego

Biblioteka Naukowa Fundacji Ośrodka KARTA posiada specjalistyczny i unikatowy księgozbiór, którego podstawową część stanowią druki zwarte, czasopisma II obiegu oraz inne formy podziemnej działalności poligraficznej w PRL, dotyczące oporu społecznego w Polsce w latach 1956-1989. Zbiór ten to 35 000 pojedynczych numerów czasopism wraz z wielokrotnymi dubletami, 5000 książek i broszur; ponad 300 plakatów; ponad 1000 okolicznościowych kart pocztowych oraz około 2100 znaczków poczty podziemnej.

W ostatnim czasie zasób Biblioteki FOK powiększył się o kolejne czasopisma wydawane poza zasięgiem cenzury, tym razem jednak z Białorusi, Ukrainy, Węgier, ZSRR, Litwy i Czechosłowacji. Realizowane w latach 2019-2020 zadanie ma na celu opracowanie i udostępnienie w bazie MAK+ wszystkich posiadanych przez FOK wydawnictw niezależnych ukazujących się w państwach Układu Warszawskiego.

 

01/01/2019 do 31/12/2020
Informacje grantowe 

"Opracowanie czasopism niezależnych wydawanych w państwach Układu Warszawskiego" - zadanie finansowane w ramach umowy 828/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę