BIP


Strona domowa DSH: www.dsh.waw.pl

Dom Spotkań z Historią zainaugurował swoją działalność jako miejska instytucja kultury 1 marca 2006, choć otworzył swoje podwoje już 17 września 2005 wystawą zorganizowaną przez Osrodek KARTA p.t. „Oblicza totalitaryzmu”, pokazującą  komunizm i nazizm z perspektywy doświadczonej ich okrucieństwem Polski.

Misją DSH jest umożliwianie międzypokoleniowego i międzynarodowego kontaktu ze świadectwami historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Działa na bazie zasobów źródłowych gromadzonych przez Ośrodek KARTA, szeroko otwiera się też na inne organizacje i środowiska zajmujące się historią najnowszą. Wśród strategicznych partnerów wymienić można: Instytut Pamięci Narodowej; Instytut Studiów Politycznych PAN; Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie; Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechniania Memoriał w Moskwie, Instytut Badań nad Totalitaryzmem im. Hannah Arendt w Dreźnie, Fundację Körbera w Hamburgu.

Strona domowa: fotohistoria.pl

Z końcem 2006 roku Dom Spotkań z Historią wraz z Ośrodkiem KARTA uruchomił edukacyjny serwis fotograficzny XX wieku — fotohistoria.pl. Obecnie portal gromadzi ponad 80 000 unikalnych fotografii z całego XX wieku. Podstawą serwisu są zbiory fotograficzne Ośrodka KARTA i Polskiej Agencji Prasowej.

W jednym miejscu pokazujemy najważniejsze wydarzenia, znane osoby i codzienne życie. Serwis może poszczycić się zdjęciami dokumentującymi najważniejsze wydarzenia z historii Polski: wojnę polsko-bolszewicką, działania Polskich Sił Zbrojnych, wydarzenia Marca`68, wprowadzenie stanu wojennego, pielgrzymki papieskie.

Odsłaniamy nieznane fotografie z kart historii Polski: Polaków represjonowanych przez ZSRR, odbudowę Warszawy, święta państwowe i ceremonie religijne. Prezentujemy archiwalne zdjęcia znanych osób: Józefa Piłsudskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Józefa Cyrankiewicza, Bolesława Bieruta, Władysława Gomułkę, Lecha Wałęsę, Jacka Kuronia, Adama Michnika, Czesława Miłosza.

Fotografie są prezentowane w kolekcjach tematycznych. Informacje o zdjęciach są opracowywane zgodnie z międzynarodowym standardem IPTC. Każde z nich zawiera: datę, miejsce wykonania, opis, autora, właściciela i słowa kluczowe opisujące zdjęcie. Serwis pozwala na zawansowane wyszukiwanie fotografii poprzez wpisanie słowa w polu wyszukiwarki. Dzięki temu możemy znaleźć osoby, miejsca czy konkretnego wydarzenia. Serwis posiada rozbudowaną i nowoczesną nawigację. Wielkim ułatwieniem jest także linia czasu, poprzez którą można wyszukiwać zdjęcia z określonego przedziału czasu i konkretnego roku. Dla odwiedzających serwis przygotowaliśmy interaktywne narzędzia: ocenę i możliwość dodawania komentarzy. Każe zdjęcie jest opatrzone unikalną sygnaturą. Pozwala to na kontakt z instytucjami posiadającymi prawa autorskie.

Celem serwisu jest:
– gromadzenie i opracowanie zbioru fotografii z zakresu historii społecznej XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Europy Środkowo-Wschodniej;
– ratowanie zagrożonych zbiorów;
– udostępnianie i upowszechnianie zgromadzonych kolekcji.

Serwis na bieżąco poszerza swoje zbiory we współpracy z obecnymi partnerami oraz innymi organizacjami, które zechcą udostępnić swoje materiały dla celów edukacyjnych.

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko, dalej BPID) działa w Buenos Aires od 1960 roku. Jest to instytucja, której praca koncentruje się nie tylko na gromadzeniu książek (obecnie jest ich ponad 20 tysięcy). W jej zbiorach znajdują się również cenne archiwalia: dokumenty oraz fotografie dokumentujące życie Polaków i Polonii w Argentynie. BPID w czasie 56 lat swojej działalności, która w założeniu miała być instytucją umożliwiającą emigrantom dostęp do literatury w języku polskim, stała się źródłem wiedzy o Polsce dla Argentyńczyków i miejscem, w którym są prowadzone badania dotyczące historii polskiej diaspory w Argentynie. Od wielu lat zespół biblioteki przygotowuje wystawy, inicjuje publikacje, popularyzuje wiedzę o Polakach w Argentynie (m.in. wydając kalendarze, w których wykorzystywane są polonica z różnych części Argentyny).

We współpracy z Biblioteką Polską im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires założyliśmy w 2012 roku Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Buenos Aires. Przez cztery lata zespół Ośrodka KARTA i Biblioteki zdigitalizował 3900 fotografii i nagrał 55 relacji biograficznych Polaków i osób polskiego pochodzenia w Argentynie. Powstała kolekcja, która wyczerpująco opowiada o emigrantach polskich w Argentynie. Do wielu miejsc i osób dotarliśmy jako pierwsi. Dziś wiemy, że w wielu przypadkach - jako ostatni. Przywieźliśmy z Argentyny historie, które nigdy wcześniej nie zostały opowiedziane. Na początku realizacji projektu Zespół Biblioteki został przeszkolony z archiwizacji i digitalizacji zbiorów oraz nagrywania relacji biograficznych, które rozszerzyło ich dotychczasowe umiejętności. Dzięki podniesieniu kompetencji oraz nowemu sprzętowi (Biblioteka otrzymała w ramach projektu dyktafony, skanery i dyski zewnętrzne) mogli nie tylko bardziej profesjonalnie zająć się własnym archiwum, ale też zaczęli znacząco poszerzać swoje zbiory o nowe kolekcje. Prezentują je na założonej przez Ośrodek stronie internetowej - biblioteka.domeyki.archiwa.org, którą obecnie samodzielnie zapełniają treściami.

Więcej o działalności Biblioteki na stronach:
http://bibliotecadomeyko.com.ar/wordpress/pl/
facebook Biblioteki 

Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA digitalizuje i opracowuje zbiory Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego (IPiMS) oraz Studium Polski Podziemnej (SPP) w Londynie, dzięki czemu pomaga w ochronie fotografii londyńskich instytucji i umożliwia badaczom w Polsce szeroki dostęp do tych wyjątkowych archiwaliów.

W 2006 roku Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA podjęło współpracę z najważniejszym w Europie archiwum polskich dokumentów z okresu II wojny światowej – IPiMS w Londynie oraz z jego autonomiczną częścią – SPP. Nasze instytucje prowadzą wspólne działania w zakresie dokumentowania historii najnowszej, jej propagowania i poszerzenia wiedzy historycznej społeczeństwa.

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego to jedno z najważniejszych archiwów polskich dokumentów z okresu II wojny światowej. Posiada olbrzymie zbiory fotograficzne, będące bezcennym źródłem informacji na temat m.in. rządu londyńskiego, gen. Sikorskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (np. polskich dywizjonów lotniczych w Wielkiej Brytanii, marynarki wojennej, I Brygady Pancernej gen. Stanisława Maczka, brygad spadochronowych, formowania Armii Polskiej w ZSRR i szlaku bojowego II Korpusu), życia emigracji. W kolekcji znajdują się również unikatowe zdjęcia z okresu I wojny światowej czy międzywojnia. 

Studium Polski Podziemnej jest autonomiczną częścią IPiMS, istniejącą od 1947 roku instytucją archiwalną i naukową. Jego zbiory są podstawą do badań nad Polskim Państwem Podziemnym w czasach II wojny światowej. W roku 2011 została rozszerzona współpraca, dotycząca pomocy w opracowywaniu zdjęć ze zbiorów SPP oraz szerszego udostępniania tych materiałów za pośrednictwem Ośrodka KARTA.

Dzięki wsparciu Kancelarii Senatu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w latach 2006-2013 pracownicy Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA kilkukrotnie przeprowadzali kwerendy w zbiorach fotograficznych londyńskich instytucji, zdigitalizowali kilka tysięcy zdjęć wyselekcjonowanych pod względem historycznym i artystycznym, a także dokonali ich merytorycznego opracowania.

Prace nad tymi kolekcjami zostały także dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fotografie są udostępniane na stronie internetowej Archiwum Fotografii foto.karta.org.pl.

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu 
"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013".
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 


Strona domowa ERA: www.resistance-archive.org

European Resistance Archive (ERA) to europejski projekt zbierania, opracowywania i udostępniania w internecie relacji świadków historii, którzy w różny sposób występowali przeciw nazizmowi i faszyzmowi. W inicjatywie uczestniczy Polska, Słowenia, Austria, Francja, Włochy i Niemcy.

Serwis internetowy ERA jest platformą publikacji materiałów wideo, będących zapisem wypowiedzi świadków historii. Każda relacja opatrzona jest odpowiednim wprowadzeniem historycznym, użytkownicy mają także dostęp do tekstu transkrypcji. Każdy materiał wideo podzielony jest na odpowiednio zatytułowane rozdziały, pozwalające w szybki sposób dotrzeć do najważniejszych fragmentów wypowiedzi.

W portalu dostępny jest również glosariusz, interaktywna mapa punktów oporu oraz informacje, w jaki sposób można przyłączyć się do projektu.

EUSTORY
Strona domowa Eustory: eustory.org

EUSTORY to powołana formalnie od września 2001 europejska sieć organizatorów niezależnych konkursów historycznych dla młodzieży ze wszystkich części Europy; konkursów, które łączy idea uczenia przez własne doświadczenie, realizowana w prowadzonej przez młodych ludzi samodzielnej pracy badawczej.

Sieć ma umożliwić dialog pomiędzy organizatorami konkursów, uczestniczącą w nich młodzieżą, nauczycielami-opiekunami czy ekspertami zapraszanymi do współpracy (konsultanci, jurorzy).

Konkurs „Historia Bliska” już od 1998 roku jest elementem (i pierwszym, założycielskim ogniwem) EUSTORY tworzonej przez Fundację Körbera z Hamburga. Obecnie wchodzą w jej skład instytucje organizujące konkursy z 20 krajów: Belgii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy, Walii i Włoch.

W ramach EUSTORY organizowane są stacjonarne spotkania młodzieży i nauczycieli w Niemczech (Szkoły Letnie w Berlinie), a jesienią objazdowe seminaria w krajach członkowskich (Akademie Jesienne). Do tej pory odbyło się także kilka Zjazdów Generalnych, mających w części charakter konferencji dla organizatorów konkursów narodowych, które służą wymianie doświadczeń i wspomaganiu metodycznemu; publikowane są teksty informacyjne, metodologiczne i historyczne, także antologie nagrodzonych prac z różnych krajów.

W ramach sieci EUSTORY realizowany jest przez Ośrodek KARTA coroczny konkurs „Historia Bliska”.

3 czerwca 2014 roku Ośrodek KARTA został członkiem Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, zrzeszającej grupy, organizacje i podmioty społeczne, które realizują działania z obszaru edukacji antydyskryminacyjnej.

Celem Koalicji jest wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce. Koalicja realizuje działania rzecznicze w dialogu z decydentami i decydentkami w obszarze edukacji formalnej.

Koalicja dąży do tego, aby w polskich szkołach każdy nauczyciel i nauczycielka:

 • Prowadził/prowadziła zajęcia w sposób kształtujący postawy włączające i równościowe,
 • Korzystał/korzystała z podręczników i materiałów dydaktycznych wolnych od treści stereotypowych i dyskryminujących,
 • Używał/używała podręczników i materiałów dydaktycznych zawierających informacje na temat różnorodności społecznej, ruchów emancypacyjnych oraz praw człowieka,
 • Wiedział/wiedział, w jaki sposób reagować na dyskryminację i przemoc wśród uczniów/uczennic oraz w relacjach między uczniami/uczennicami a nauczycielami/nauczycielkami.

Koalicja chce, aby w polskich szkołach każdy uczeń i uczennica:

 • Miała/miała równy dostęp do edukacji,
 • Był/była skutecznie chroniony/chroniona przed wszelką dyskryminacją i przemocą, w tym mową nienawiści,
 • Adekwatnie do swoich możliwości i potrzeb rozwijał/rozwijała swoje umiejętności obrony przed oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy,
 • Rozwijał/rozwijała swoją wiedzę na temat różnorodności społecznej, ruchów emancypacyjnych oraz praw człowieka,
 • Miał/miała możliwość wyboru swojej ścieżki edukacyjnej w sposób wolny od stereotypów i dyskryminacji.

BIEŻĄCY APEL

W związku z misją, Koalicja w perspektywie bieżącej i krótkoterminowej sformułowała 5 najważniejszych postulatów. Koalicja apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o:

 1. Wystosowanie oficjalnego listu do dyrekcji szkół, podkreślającego wagę praw człowieka i większej obecności edukacji równościowej w nauczaniu i życiu szkoły.
 2. Powołanie międzyresortowej rady ds. przeciwdziałania dyskryminacji poprzez edukację, z udziałem organizacji pozarządowych.
 3. Zapewnienie w ramach kształcenia wstępnego (studia) oraz doskonalenia zawodowego regularnych szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek na temat edukacji antydyskryminacyjnej.
 4. Opracowanie i wdrożenie konkretnej instrukcji dla rzeczoznawców / rzeczoznawczyń podręczników szkolnych, dotyczącej zapobiegania pojawianiu się w nich treści dyskryminacyjnych i stereotypizujących.
 5. Zapewnienie możliwości realizacji projektów z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej w ramach programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego perspektywy finansowej 2014-2020

STANOWISKA KOALICJI

Pprzedstawiamy wszystkie oficjalne listy Koalicji wystosowane do administracji rządowej wraz z uzyskanymi odpowiedziami:

Link - List Koalicji do Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiający apel z dn. 25.04.2012 r.

Link – List Koalicji do Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominający o apelu z dn. 05.10. 2012 r.

Link – List Koalicji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie środków EFS 2014-2020 na edukację antydyskryminacyjną z dn. 05.11.2012 r.

Link – List Koalicji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzmocnienia edukacji o prawach człowieka w polskich szkołach z dn. 10.12.2012 r.

Link - List Koalicji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie zapisów o edukacji antydyskryminacyjnej  w POWER z dn. 18.04.2013 r.

Link - List Koalicji do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie zapisów o edukacji antydyskryminacyjnej w POWER z dn. 16.07.2013 r.

Ponadto, Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej dwukrotnie konsultowała projekty Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania przygotowane przez Biuro Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

Link – Stanowisko Koalicji z uwagami do projektu Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania – obszar „Edukacja” z dn. 31.05.2012 r.

Link – Stanowisko Koalicji z uwagami do projektu Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania z dn. 14.03.2013 r.

Odpowiedzi administracji publicznej:

Link – List Minister Edukacji Narodowej do kuratorów oświaty z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka z dn. 05.12.2012 r.

Link – Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 21.12.2012 r.

Link – Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dn. 14.12. 2012 r.

Link - Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dn. 22.05.2013 r. 

Link - Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dn. 26.06. 2013 r

Link - Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 01.07.2013 r.

 

MEDIA O KOALICJI

Apel Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej do Prezesa Rady Ministrów z dn. 10. 12. 2012 został opublikowany w mediach, m.in. w:

Link - http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/apel-ws-ochrony-i-edukacji-nt-praw-czlowieka/9390218,

Link - http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/organizacje-apeluja-do-men-o-lepsza-edukacje-na-temat-praw-czlowieka,

Link - http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/koalicja-na-rzecz-edukacji-antydyskryminacyjnej-apeluje-o-zmiany-w-edukacji,

Link - http://wiadomosci.onet.pl/kraj/koalicja-na-rzecz-edukacji-antydyskryminacyjnej-ap,1,5327694,wiadomosc.html,

Link - http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/829491.html,

Link - http://www.innastrona.pl/newsy/5598/miedzynarodowy-dzien-praw-czlowieka-edukacja-apel-kph/,

Link - http://www.miedzyinnymi.org.pl/apel-koalicji-na-rzecz-edukacji-antydyskryminacyjnej/,

Link - http://zpchr.info/?url=inf_arch&art=144586

Link - http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35241,13021528,Polska_w_czolowce_Europy_w_lamaniu_praw_czlowieka_.html.

Więcej o działaniach i postulatach Koalicji można przeczytać tutaj, także w oddzielnych zakładkach „Działania” oraz „Postulaty”.

Reprezentant lub reprezentantka organizacji członkowskiej bierze udział w spotkaniach Koalicji.

 

 

Portal Dzieje.pl  to wspólna inicjatywa Muzeum Historii Polskii oraz Polskiej Agencji Prasowej

 

Na portalu znaleźć można między innymi:

- teksty dotyczące najnowszej historii Polski

- tysiące archiwalnych fotografii i dokumentów

- filmy

- archiwalne nagrania dźwiękowe

- obszerny katalog postaci

- multimedia, interaktywne mapy

- sondy, quizy i konkursy

- bogato ilustrowany codzienny serwis historyczny uzupełniany materiałami wideo

- zapowiedzi najciekawszych wydarzeń

- newsletter


Portal dzieje.pl jest doskonałym narzędziem edukacyjnym dotyczącym historii Polski XX wieku.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Muzeum Historii Polski w Warszawie
ul. Senatorska 35
00-099 Warszawa
tel. +48 22 211 90 02
info@muzhp.pl

Polska Agencja Prasowa S.A
ul. Bracka 6/8
00-502 Warszawa
tel. +48 22 621 61 52
redakcja@dzieje.pl

UWAGA – MEMORIAŁ zagrożony! BIEŻĄCE INFORMACJE Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej oddalił 28 stycznia 2015 wniosek ministerstwa sprawiedliwości o rozwiązanie stowarzyszenia MEMORIAŁ, organizacji pozarządowej broniącej praw człowieka i dokumentującej zbrodnie stalinowskie. (PAP) Więcej informacji na stronie stowarzyszenia:http://www.memo.ru/d/223531.html.http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1363994,Sad-Najwyzszy-Rosji-odmowil-delegalizacji-stowarzyszenia-Memorial ****** Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej ponownie odroczył rozprawę w sprawie likwidacji Rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał” − na 28 stycznia 2015. Więcej informacji na stronie Memoriału (także o zmianach formalnych dokonanych na Zjeździe 22-23 listopada): http://www.memo.ru/d/219257.html. ****** Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej odroczył rozprawę w sprawie likwidacji Rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał” − na 17 grudnia 2014. Pierwotnie miała odbyć się 13 listopada – na wniosek złożony do sądu przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które uznało, że Stowarzyszenie „Memoriał” powinno zostać rozwiązane
Ośrodek KARTA ul. Narbutta 29 02-536 Warszawa tel. (+48 22) 848 07 12; 848-07-28; 848-07-61 / Mapa strony